Termografering

Fonn Bygg AS tilbyr termografering og tetthestkontroll av boliger og næringsbygg. Med et mål om å redusere dagens enorme energitap i norske bygg, tilbyr vi tjenester for store og små huseiere.

I tillegg til å spare miljøet for unødig belastning vil et energieffektivt bygg gi økt komfort og bedre driftsøkonomi. Med en presis analyse av byggets tetthet og isolasjonsevne, kan man identifisere rimelige og effektive energitiltak som gir rask gevinst.

Vi tar oppdrag for private huseiere, byggmestere, entreprenører og forvaltere av privat eller offentlig eiendom.

Hva er termografering?

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, kuldebroer, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater eller bygningsdeler. Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres.

Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. For best mulig effekt, bør det være 10 grader forskjell på ute og inne temperatur.

Ved termografering bør det være over- eller undertrykk inne i boligen. Om du trykktester boligen og finner at du har større luftlekkasje enn det som står i forskriftene, anbefales termografering for å finne ut hvor problemet er. I mange sammenhenger er det naturlig å få utført trykktesting og termografering samtidig


Termografering er best egnet for deg som:

• Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering

• Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring

• Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasjer

• Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst

• Har eldre bolig som er bygget på/om

• Har bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeide (grunnlag for reklamasjon)

• Skal kjøpe eller selge hus og ønsker å dokumentere utført standard


Fordeler:

• Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge denne

• Avdekker ofte enkelttiltak som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av sprekker

• Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen

• Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg

• Det kan utstedes tetthetssertifikat om forskriftskravene for tetthet er oppfyllt

Pris

Pris for tetthetskontroll og termografering av bolig vil avhenge av boligens størrelse, antall rom, boligens standard og ikke minst rapportomfang. Måling og dokumentasjon kan koste fra kr 5.000 til kr 20.000. Tetthetskontroll med innvendig og utvendig termografering med billeddokumentasjon og dokumentasjon av målt luftlekkasje er mest hensiktsmessig for de fleste.


Hva menes med luftlekkasje?

Luftlekkasje er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv eller tak som følge av utettheter. Fagfolkene kaller dette uønsket luftvandring gjennom klimaskjerm.De største utetthetene er ofte i yttertaket, noe som forsterker problemet fordi det gjerne er et høyere trykk oppe ved taket enn ved gulvet siden varm luft vandrer oppover.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte (Blower-Door) i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggefor-skrift.Tetthetskontroll kan utføres hele året.


Verdt å vite

Kan boligen bli for tett? Trenden mot lavenergiboliger og passivhus betyr at svaret nå er nei; En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert. Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette mot luft-lekkasjer og tilføre nødvendig luftmengde i kontrollerte former via et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gjøres ved at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler. Dermed kan luften på vei ut gå via en varmegjenvinner som overfører varme til luften på vei inn i boligen.

Hvilke krav stiller byggeforskriftene?

Byggeforskriftene krever at boliger skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima i boligen, at ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon og at kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk. Naturlig inn


Byggforskriftene sier også at bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at det ikke gir mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer. Dette er ikke bare viktig for bygningen, men også for beboernes helse. Termografering av boligen kan bidra til å avdekke luftlekkasjer som kan føre til fukt- og soppskader.


Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut i løpet av én time ved en trykkforskjell tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris. Anbefalinger fra 1997 var 1,5 luftvekslinger for bygninger over to etasjer og 4,0 luftvekslinger for småhus og rekkehus. Nye krav for småhus er 2,5 luftvekslinger pr. time og 1,5 for boligblokk. Med gode ventilasjonsløsninger kan man legge antall luftvekslinger på enda lavere nivå.Luftlekkasjer ut over det maksimalt tillatte etter byggeforskrift er avvik som faller inn under de samme reklamasjonsreglene som for andre feil og mangler.

Huskeliste ved valg av termografør

• Har leverandøren godt renommé? Be om referanser og sjekk dem! Sjekk at leverandøren kan boligtermografering, ikke bare for eksempel termografering av elektriske installasjoner.

• Sjekk nøye hva som leveres av dokumentasjon og leverandørens referanser

• Sjekk om leverandøren leverer en komplett løsning som inkluderer rådgivning om utbedringer og tiltak hvis du ønsker det, eller om han kun utfører uavhengig kontroll av boligens tilstand

• Sjekk om leverandøren har et tilhørende analyseprogram og rapporteringsverktøy som sikrer deg gode rapporter og dokumentasjon av tilstand til bygget

• Sjekk at termograferingen utføres ihht gjeldende standarder

• Byggtermografering er komplisert og må ta høyde for mange forstyrrende aspekter som vind, atmosfæriske forhold, tempera-turer, solskinn m.m. Det er viktig at leverandøren kjenner til dette, samt hvordan varmestråling opptrer i bygninger. Leverandøren bør også mestre utstyret godt og kjenne til gjeldende standarder (NS 1187 og 13829).

Sjekkliste før tetthetskontroll og termografering

1. Lukk vinduer og dører

2. Steng alle ventiler (også spalteventiler over vinduer)

3. Steng spjeld i peis/pipe

4. Fjern gjenstander i vinduskarmer og foran verandadører

5. Sørg for rene vindusflater (trekk til side gardiner eller persienner)

6. Sørg for synlige lister rundt vinduer/dører, gulv, vegg og tak

7. Varm opp alle rom som skal kontrolleres (min. 10 grader temp. forskjell ute/inne)

8. Steng av varmepumpe eller ventilasjonsanlegg (ikke før vi er ankommet.)

Det er viktig at alle dører og vinduer holdes lukket under tetthetskontrollen.

Dersom det eksisterer en plantegning av huset, vil vi gjerne ha denne tilsendt i forkant av

kontrollen eller når vi ankommer. Dette vil forenkle rapporteringen i etterkant.